Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Parma Belijning

Algemeen
 1. Op al onze offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn uitsluitend onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
 2. Onder ‘’de wederpartij’’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden of erfgenamen, die met ons een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
 3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden zijn (voor zover zij strijd opleveren met onze voorwaarden) uitdrukkelijk niet van toepassing op de met ons afgesloten overeenkomsten.
 4. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk tussen Parma Belijning en wederpartij zijn overeengekomen.
Offertes
 1. Alle door Parma Belijning gedane offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen en of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Niet-acceptatie wordt door Parma Belijning zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 3. Indien wij van wederpartij gegevens, tekeningen, etc. ontvangen, gaan wij van de juistheid hiervan uit en wordt onze offerte hierop gebaseerd.
Overeenkomst
 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij de opdrachtbevestiging getekend door de wederpartij retour hebben ontvangen. De datum van deze opdrachtbevestiging is bepalend. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst worden aanvullende afspraken geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
 3. Elke overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De beoordeling daarvan ligt aan ons. Wij zijn gerechtigd zekerheid van de partij te eisen zodat zowel aan de geldelijke als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden ongeacht de stand van zaken in de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De wederpartij heeft ter zake van het correct uitvoeren van de overeenkomst een informatieplicht. Bij onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in de uitvoering.
 5. Voor een correcte uitvoering van de overeenkomst staat het ons vrij, indien wij dit noodzakelijk achten, derde in te schakelen.
Prijzen
 1. Onze prijzen zijn vermeld in Euro’s, exclusief B.T.W. en alle andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op a) uitvoering in normale werktijden- als hiervan wordt afgeweken geldt een toeslag, en b) op de aangeboden hoeveelheden; indien het ordervolume met meer dan 10% van de gevraagde en aangeboden omvang naar beneden afwijkt, zullen de aangeboden prijzen met de helft van het afwijkingspercentage worden verhoogd.
Meerwerk
 1. Als meerwerk wordt beschouwd alle door de wederpartij gewenste werkzaamheden en leveranties die niet in de offerte zijn begrepen, alsmede alle door de wederpartij gewenste wijzigingen. Wordt tijdens de uitvoering extra werk opgedragen dan wordt dit in regie uitgevoerd en achteraf gefactureerd. De meerkosten zijn bindend voor de wederpartij.
Annulering
 1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de verkoopprijs (excl. B.T.W.) met een minimum van € 1.500,00 (excl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
Levering en uitvoering van werkzaamheden
 1. De levertijd c.q. uitvoeringsdatum, alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, worden naar beste kunnen door Parma Belijning bij benadering vastgesteld en met wederpartij afgestemd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Als wederpartij een uitvoeringsdatum t.b.v. de planning heeft bevestigd, mag Parma Belijning veronderstellen dat de werkzaamheden op de bevestigde datum kunnen worden uitgevoerd c.q. met de uitvoering daarvan kan worden begonnen.
 3. Indien wederpartij een bevestigd uitvoeringsdatum wijzigt, zal Parma Belijning wijzigingskosten in rekening brengen.
 4. Voor het uitstellen van werkzaamheden welke zijn gepland voor uitvoering van maandag t/m vrijdag zijn de wijzigingskosten: tot 7 dagen voor uitvoeringsdatum € 500,00 (excl. B.T.W.) per uitgestelde dag en bij 1-6 dagen voor uitvoeringsdatum € 1.000,00 (excl. B.T.W.) per uitgestelde dag.
 5. Voor het uitstellen van werkzaamheden welke zijn gepland voor uitvoering van zaterdag t/m zondag zijn de wijzigingskosten: tot 7 dagen voor uitvoeringsdatum € 1.000,00 (excl. B.T.W.) per uitgestelde dag en bij 1-6 dagen voor uitvoeringsdatum € 2.000,00 (excl. B.T.W.) per uitgestelde dag.
 6. De wederpartij is verplicht het geleverde werk, het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
 7. Door de wederpartij eventueel geconstateerde kleine gebreken kunnen de goedkeuring van de levering niet doorkruisen. Kleine gebreken worden door Parma Belijning hersteld indien zij binnen 14 dagen na (op)levering aan Parma Belijning schriftelijk ter kennis worden gebracht. Indien de oorzaak van het gebrek niet aan Parma Belijning te wijten is komt het herstel voor rekening van de wederpartij.
 8. Kosten welke veroorzaakt zijn buiten de schuld van Parma Belijning en die een wijziging in de werkzaamheden teweegbrengen kan Parma Belijning in rekening brengen bij de wederpartij. Ook het van kracht worden van overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet aan Parma Belijning bekend waren en konden zijn, kunnen voor meerkosten zorgen, welke voor rekening van de tegenpartij komen.
Uitvoering van het werk
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij, op straffe van vergoeding en kosten, verplicht te zorgen:
 2. dat de plaats, waar de te monteren goederen, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
 3. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn.
 4. dat indien de uit te voeren werkzaamheden het aanbrengen van belijnen betreft: de (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cementen vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en vetvrij en bezemschoon ter beschikking worden gesteld.
 5. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor voldoende verlichting, elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming en eventuele andere op grond van de Arbowet en regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
 6. dat kabels, leidingen e.d. op de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd worden aangegeven. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van onze checklist.
 7. dat het eventuele afval afgevoerd kan worden.
Overmacht
 1. Onder ‘’overmacht’’ wordt ten deze verstaan: elke van de wil van de partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien naar oordeel van Parma Belijning de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Parma Belijning het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is naar oordeel van Parma Belijning de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Parma Belijning is gerechtigd betalingen te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
Aansprakelijkheid
 1. Parma Belijning sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.
 2. De aansprakelijkheid van Parma Belijning zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Parma Belijning niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 4. In ieder geval is Parma Belijning niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
Reclames
 1. Eventuele reclames worden door Parma Belijning slechts in behandeling genomen indien deze binnen 14 dagen na oplevering van de betreffende prestatie rechtstreeks en schriftelijk aan Parma Belijning bekend gemaakt worden, dit onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Parma Belijning in behandeling genomen.
 4. Indien de reclame door Parma Belijning gegrond wordt bevonden, is Parma Belijning uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. Nimmer kan meer geleverd worden dan is overeengekomen.
 5. Het indienen van een reclame kan nimmer de betalingsverplichting opschorten. Indien de reclame gegrond wordt bevonden kan de betalingsverplichting slechts opgeschort worden voor zover deze betrekking heeft op de reclame.
Garantie
 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Parma Belijning gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door Parma Belijning geleverde producten en of prestaties. Parma Belijning verstrekt desgewenst een garantieverklaring. Deze garantie beperkt zich tot zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde. Indien er expliciet geen termijn voor garantie is bepaald, hanteren wij een garantietermijn van 1 jaar.
 2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derde leverancier aan ons verleent.
 3. Van de garantie zijn uitgesloten gebreken ten gevolge van normale slijtage, beschadigingen welke zijn veroorzaakt door het schuiven met pallets, de verwaarlozing van onderhoud, het onjuiste onderhouden en onjuiste gebruik van het geleverde.
 4. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
 5. Vervangt Parma Belijning ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Parma Belijning.
 6. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Parma Belijning niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.
Eigendomsvoorbehoud
 1. Geleverde zaken blijven eigendom Parma Belijning, tot het moment waarop al haar krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. In geval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Parma Belijning gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten het recht van Parma Belijning op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Parma Belijning op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 2. Tot zekerheid voor correcte betaling van al haar vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt Parma Belijning bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die zaken waarin de door Parma Belijning geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uit maken. De door wederpartij ondertekende opdrachtbevestiging geldt als onderhandse akte zoals bedoeld in de wet.
Betalingen
 1. Betalingen geschieden uitsluitend per bank, tenzij anders overeengekomen is. Voor de betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van Parma Belijning aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaling dag aangemerkt.
 2. Door de wederpartij verrichte betalingen gelden in de eerste plaats tot voldoening van de verschuldigde rente en gemaakte kosten. Na de voldoening van deze kosten zullen betalingen worden afgeboekt op de openstaande factuur.
 3. Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden, enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op haar rustende verplichting niet nakomt, nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn te voldoen, overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, heeft Parma Belijning het recht, op grond van de hierboven aangehaalde gebeurtenis, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door wederpartij op grond van de door Parma Belijning verleende diensten, terstond en zonder nadere ingebrekestelling nodig is geheel op te eisen, alles onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en interesses.
 4. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum rente van 1% per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast komen alle gemaakte en te maken buitengerechtelijke – en gerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde factuurbedrag met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.
Toepasselijk recht
 1. Op alle offertes en overeenkomsten van Parma Belijning, met inbegrip de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen
 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zal dit worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Haarlem.
Slotbepaling

Indien één of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig mochten worden verklaard, dan zullen alle resterende bepalingen volledig van kracht blijven.

Algemene Voorwaarden

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op via 023 565 08 40 of mail naar info@parma-belijning.nl.
Parma Belijning is een competente partner die u goed advies geeft over alle aspecten van en mogelijkheden voor grondmarkeringen en belijning binnen uw bedrijf of organisatie.